OZNAM!

Bližšie informácie k predaju vstupeniek na program na amfiteátri TU

Vyhlásenie ponukového konania

Mestské kultúrne stredisko v Galante (ďalej len „MsKS“),
Mierové námestie č. 942/3, 924 18 Galanta,
ako správca príležitostného trhu – Galantské trhy,
V Y H L A S U J E
ponukové konanie na nájom predajných miest počas
XXXVIII. ročníka Galantských trhov 
na nádvorí Novogotického kaštieľa.